Baza Projektów Programów Organizacji Pozarządowych » ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej
+100%-
ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej

Celem naszej Fundacji jest świadczenie i propagowanie pomocy prawnej dla osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących oraz kształtowanie i popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego w zakresie integracji społecznej.

Udzielamy wsparcia osobom z niepełnosprawnościami bez względu na stopień niepełnosprawności, opiekunom osób z niepełnosprawnościami, organizacjom i instytucjom działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Pomagamy również osobom potrzebującym, to jest dyskryminowanym ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, kolor skóry, narodowość, niepełnosprawność, płeć, wyznanie (w tym bezwyznaniowość), orientację seksualną, transpłciowość, wiek, przekonania polityczne, światopogląd, status społeczny i ekonomiczny, stan cywilny i rodzinny oraz osobom i grupom osób narażonych na społeczne wykluczenie, osobom i grupom osób będących w trudnej sytuacji życiowej, jak również ofiarom przemocy w rodzinie.

Fundacja ANTERIS prowadzi następującą działalność nieodpłatną pożytku publicznego:

 1. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 2. działalność charytatywną,
 3. działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 4. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 5. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 6. działalność prawniczą,
 7. działalność wydawniczą,
 8. działalność wspomagającą edukację,
 9. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 10. prowadzenie badań rynku,
 11. działalność usługową w zakresie informacji,
 12. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 13. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 14. promocję i organizację wolontariatu,
 15. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
www.anteris.org.pl